Exercise 6 : Read and answer these questions. Its school day today and we are at break time . There are many pupils in the cl

Exercise 6 : Read and answer these questions.
Its school day today and we are at break time . There are many pupils in the
classroom . Look ! At the yellow table , Bella and Anna drawing a picture of a
flower vase . At the blue table , Tony and Peter are making paper things . They
are making paper planes , paper houses and paper boat . At the red table , Lily
and Lisa are making a puppet text . And here , at the white table , my best friend
Sarah is writing a dictation and I am watching a funny video about pest . They
are so cute.
In the school yard , some boys are playing sports . Today they are playing
badminton and football.
a) How many tables are there in the classroom ?
b) Who are sitting at the yellow table ?
c) What are Bella and Anna doing ?
d) What are Tony and Peter doing ?
e) Are Lily and Lisa making a kite ?
f) What is Sarah doing ?
g) What are you doing ?
h) What are the boys doing in the school yard ?

2 bình luận về “Exercise 6 : Read and answer these questions. Its school day today and we are at break time . There are many pupils in the cl”

 1. a) There are 4 tables in the classroom
  b) Bella and Anna are sitting at the yellow table
  c) Bella and Anna drawing a picture of a flower vase
  d)Tony and Peter are making paper things
  e) No, they aren’t. They are making a puppet text
  f)Sarah is writing a dictation
  g)I am watching a funny video about pest
  h)The boys are playing badminton and football.

  Trả lời
 2. Its school day today and we are at break time . There are many pupils in the classroom . Look ! At the yellow table , Bella and Anna drawing a picture of a flower vase . At the blue table , Tony and Peter are making paper things . They are making paper planes , paper houses and paper boat . At the red table , Lily and Lisa are making a puppet text . And here , at the white table , my best friend Sarah is writing a dictation and I am watching a funny video about pest . They are so cute. In the school yard , some boys are playing sports . Today they are playing badminton and football.
  a) There are 4 tables in the classroom
  b) Bella and Anna are sitting at the yellow table
  c) Bella and Anna drawing a picture of a flower vase
  d)Tony and Peter are making paper things
  e) No, they aren’t. They are making a puppet text
  f)Sarah is writing a dictation
  g)I am watching a funny video about pest
  h)The boys are playing badminton and football.
  Dịch: Hôm nay là ngày học của nó và chúng tôi đang vào giờ giải lao. Có rất nhiều học sinh trong lớp học. Nhìn ! Ở chiếc bàn màu vàng, Bella và Anna vẽ một bức tranh bình hoa. Ở chiếc bàn màu xanh, Tony và Peter đang làm những thứ bằng giấy. Họ đang làm máy bay giấy, nhà giấy và thuyền giấy. Ở chiếc bàn màu đỏ, Lily và Lisa đang viết một con rối. Và đây, tại chiếc bàn trắng, Sarah, người bạn thân nhất của tôi đang viết một bài chính tả và tôi đang xem một đoạn video vui nhộn về sâu bọ. Họ thật dễ thương. Trong sân trường, một số nam sinh đang chơi thể thao. Hôm nay họ đang chơi cầu lông và bóng đá.
  *) Lưu ý: Những từ chị in đậm trong bài là những dấu hiệu để trả lời các câu hỏi dưới. 
  Chúc em học tốt!Cho chị xin ctlhn với nha.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới