Mn giúp em với ạ em đang cần gấp 1. Sebastian __________ (not / drink) coffee very often 2. When ____________ ( the banks / c

Mn giúp em với ạ em đang cần gấp
1. Sebastian __________ (not / drink) coffee very often
2. When ____________ ( the banks / close) here ?
3. I’ve bought a motorbike , but I ___________ (not / use) it much
4 ‘ Where ___________ ( Ricardo / come ) from ? ‘ | ‘ From Spanish’
5. ‘ What ____________ (you / do ) ?’ I’m a teacher.
6. It _____________ (take) me about 30 minutes to get to work
7. Look at this poem! What ____________ ( this word / mean)?
8. John isn’t very fit. He ________ ( not/ do ) any exercise

1 bình luận về “Mn giúp em với ạ em đang cần gấp 1. Sebastian __________ (not / drink) coffee very often 2. When ____________ ( the banks / c”

 1. 1. doesn’t drink
  Giải thích: often -> thì HTĐ
  \text{(+) S + V-(s/es) + …}
  2. do the banks close
  Giải thích: hành động diễn ra hằng ngày lặp đi lặp lại -> thì HTĐ
  \text{(?) (-WH) Do/Does + S + V-bare + …?}
  3. haven’t used
  Giải thích: vế trước chia thì HTHT -> vế sau chia thì HTHT
  \text{(-) S + have/has not + Ved/V3 + …}
  4. is Ricardo come
  Giải thích: \text{Where + be + S + come from/from?}
  5. do you do
  Giải thích: Hỏi nghề nghiệp
  6. takes
  Giải thích: hành động thường xuyên diễn ra -> thì HTĐ
  \text{(+) S + V-(s/es) + …}
  7. is this word mean
  Giải thích: hành động diễn ra ngay lúc nói -> thì HTTD
  \text{(+) S + be + V-ing + …}
  Vì mean là danh từ nên không chia -ing
  8. doesn’t do
  Giải thích: thường xuyên, lặp đi lặp lại -> thì HTĐ
  \text{(-) S + do/does not + V-bare + …}
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới