1. It was strange for Jane to drive on the left in Britain. => Jane wasn’t

1. It was strange for Jane to drive on the left in Britain.
=> Jane wasn’t

2 bình luận về “1. It was strange for Jane to drive on the left in Britain. => Jane wasn’t”

 1. -> familiar with driving on the left in Britain.
  – Be familiar with + Ving/N: quen (làm) gì
  – Dịch: Jane không quen lái xe ở bên trái ở Anh.

  Trả lời
 2. ⇒ Jane wasn’t familier with driving on the left in Britain.
  – Wasn’t hay còn gọi là was not dùng trong trường hợp như trên
  Dịch là: Jane không quen lái xe bên trái khi ở Anh
  #dohoangthai151
  #hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới