đặt câu hỏi cho câu trả lời: 1, They have lived in hue since 2016 2, she went to school by bike yesterday 3, He teaches Eng

đặt câu hỏi cho câu trả lời:
1, They have lived in hue since 2016
2, she went to school by bike yesterday
3, He teaches English
4, Mai and Nam skipped rope yesterday morning.

2 bình luận về “đặt câu hỏi cho câu trả lời: 1, They have lived in hue since 2016 2, she went to school by bike yesterday 3, He teaches Eng”

 1. $\color{black}{1}$
  → How long have they lived in Hue ?
  $\color{black}{-}$ Have/Has + S + V3/Ved + O +….
  $\color{black}{-}$ DHNB : Since 2016
  $\color{black}{2}$
  → How did she go to school yesterday ?
  $\color{black}{-}$ How + Do/Did + S + Travel to/Go to +…..
  $\color{black}{3}$
  → What does he teach you at school ? 
  $\color{black}{-}$ Do/Does + S + V + O +….
  $\color{black}{4}$
  → What did Mai and Nam do yesterday morning ?
  $\color{black}{-}$ Did + S + V + O +….

  Trả lời
 2. <3
  Thì HTHT: When+have/has+S+Vpp?
  1. When have they lived in Hue?    (Họ sống ở Huế từ khi nào?)
  Thì QKD: How+did+S+Vbare+…?
  2. How did she go to school yesterday?    (Cô ấy đến trường bằng gì vào hôm qua?)
  Thì HTD: What+do/does+S+Vbare?
  3. What does he teach?    (Anh ấy dạy gì?
  Thì QKD: What+did+S+do+…?
  4. What did Mai and Nam do yesterday morning?    (Mai và Nam làm gì sáng hôm qua?)
  XIN 5 SAO+CẢM ƠN+CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT, CHÚC HỌC TỐT!
   $\color{blue}{qanh.210?}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới