dịch các câu sau và tìm lỗi sai ( nếu có còn ko thì thôi ) Unless she promises to come back home early, her father wont let h

dịch các câu sau và tìm lỗi sai ( nếu có còn ko thì thôi )
Unless she promises to come back home early, her father wont let her go.
Unless we buy a good map, we will be lost.
Unless Mary has enough money, she wont buy that car.
Viết một bình luận