give the form of the verbs in brackets 1-she______(be) my sister 2- ___________(it/be) foggy today?

give the form of the verbs in brackets
1-she______(be) my sister
2- ___________(it/be) foggy today?

2 bình luận về “give the form of the verbs in brackets 1-she______(be) my sister 2- ___________(it/be) foggy today?”

 1. Give the form of the verbs in brackets ( Cho dạng của động từ trong ngoặc)
  1- She______(be) my sister 
  ⇒ is
  Tạm dịch: Cô là em gái của tôi ( Câu khảng định )
  Hiện tại đơn
  Cấu trúc: S + are/is/am + …
  She/he/it/N số it + is + …
  2-  ___________(it/be) foggy today?
  ⇒ Is it 
  → Tạm dịch: Hôm nay có sương mù không?
  Cấu trúc: Is/are/am + S +…
  Is + he/she/it/N số ít + …
  $#thong$

  Trả lời

Viết một bình luận