Gold ( preciuos ) than iron =) The weather today is ( warm ) than the weather yesterday =) The film is not ( good ) as the

Gold ( preciuos ) than iron
=)
The weather today is ( warm ) than the weather yesterday
=)
The film is not ( good ) as the one we saw last week
=)
Holidays are ( pleasant ) than woking day
=)
A house is ( strong ) than the dog
=)
Robert is ( fat ) than his brother
=)
Today is ( hot ) as yesterday
=)
I have (much) money than her
=)
Chia các dạng so sánh ạ

2 bình luận về “Gold ( preciuos ) than iron =) The weather today is ( warm ) than the weather yesterday =) The film is not ( good ) as the”

 1. 1 is more precious .
  2 warmer .
  3 as good .
  4 more pleasant .
  5 stronger .
  6 fatter .
  7 as hot .
  8 more .
  ⇒ Cách dùng so sánh :
  + So sánh với tính từ ngắn : S1 + be + adj_er + than + S2 .
  – Dùng với các tính từ có một âm tiết , hoặc tính từ có 2 âm tiết trở lên nhưng tận cùng là các từ ”le, er, et, ow , y ” .
  + So sánh với các tính từ dài : S1 + be + more + adj + than + S2 .
  – Dùng với các tính từ có 2 âm tiết trở lên và không trùng đuôi các từ ”le, er, et, ow , y” .
  + So sánh ”as adj as”  : S1 + be + as + adj + as + S2 .
  – Dùng với tất cả tính từ dài hoặc ngắn .
  ⇒ Các so sánh hơn đặc biệt :
  1 good → better .
  2 bad → worse .
  3 much/many → more .
  4 little → less .
  #fromthunderwthlove

  Trả lời
 2. 1. Gold ( preciuos ) than iron =)Gold is more precious than iron
  2. The weather today is ( warm ) than the weather yesterday =) The weather today is warmer than the weather yesterday
  3. The film is not ( good ) as the one we saw last week =) The film is not as good as the one we saw last week
  4. Holidays are ( pleasant ) than woking day =) Holidays are more pleasant than working day
  5. A house is ( strong ) than the dog =) A house is stronger than the dog
  6. Robert is ( fat ) than his brother =) Robert is fatter than his brother
  7. Today is ( hot ) as yesterday =) Today is not as hot as yesterday
  8. I have (much) money than her =) I have more money than her
  Giải thích:
  Cấu trúc so sánh hơn :
  S1 + be + adj_er + than + S2
  Adj nếu 1 âm tiết thì thêm er cuối câu
  Adj nếu 2 âm tiết trở lên thì thêm more
  Cấu trúc … as … as… :
  S1 + be + as + adj + as + S2 
  Cấu trúc này dùng cho Adj 1 âm tiết và 2 âm tiết trở lên
  Những từ đặc biệt:
  1 good → better .
  2 bad → worse .
  3 much/many → more .
  4 little → less .
  duong280310
  cho mình xin hay nhất nha

  Trả lời

Viết một bình luận