II. Combine each pair of sentences below using the word in the bracket to complete the sentence. 1. Nga likes collecting stam

II. Combine each pair of sentences below using the word in the bracket to complete the sentence.
1. Nga likes collecting stamps. She likes reading comics, too. (and)
Nga likes…….
2. The soil is polluted. People are cutting down trees in the forest. (because)
The soil is
. He likes sports. He never plays soccer. (Although)

2 bình luận về “II. Combine each pair of sentences below using the word in the bracket to complete the sentence. 1. Nga likes collecting stam”

 1. Ở câu 1 ta bỏ chủ từ She ở mệnh đề hai và thêm and vào chính giữa hai mệnh đề để hoàn thành câu
  => Nga likes collecting stamps and reading comics, too.
  Ở câu 2 có hai mệnh đề, mệnh đề 1 là chỉ kết quả, mệnh đề 2 là chỉ nguyên nhân.
  Trước Because( bởi vì) là kết quả,sau because là nguyên nhân
  => Soil is polluted because people are cutting down trees in the forest .
  Ở câu 3 có hai mệnh đề tương phản, mệnh đề 1 nghĩa là anh ấy thích thể thao. Mệnh đề hai nghĩa là anh ấy không bao giờ chơi đá bóng. => Dùng although ( mặc dù)để nối hai vế.
  => He never plays soccer although he like sports.

  Trả lời
 2. 1. Nga likes collecting stamps and reading comic.
  S số ít+ Vs/es
  like + N/Ving: thích 
  like + Ving and Ving
  2. The soil is polluted because people are cutting down trees in the forest.
  S + V+ O + because + S+ V +O: bởi vì
  3. Although he likes sports, he never plays soccer.
  Although + S+ V+ O, S +V + O: mặc dù
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận