* Mệnh đề quan hệ là gì * Đặt 15 câu với các câu hỏi liên quan đến ” Mệnh đề Quan Hệ” Những điều lquan đến ‘Mệnh đề quan hệ”

* Mệnh đề quan hệ là gì
* Đặt 15 câu với các câu hỏi liên quan đến ” Mệnh đề Quan Hệ”
Những điều lquan đến ‘Mệnh đề quan hệ” mọi người ghi ht ra giúp e ạ !
C.ơn mọi người trước Viết Ví dụ cho e ạ

2 bình luận về “* Mệnh đề quan hệ là gì * Đặt 15 câu với các câu hỏi liên quan đến ” Mệnh đề Quan Hệ” Những điều lquan đến ‘Mệnh đề quan hệ””

 1. Mệnh đề quan hệ(Relative clause)
  1. Defination
  – Mệnh đề quan hệ là mệnh đề bổ sung thông tin cho đại từ hoặc danh từ đứng trước nó
  – Mệnh đề quan hệ thường được bắt đầu bằng đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ
  – Đại từ quan hệ: who, which, whom, whose, that(=who, which, whom)
  – Trạng từ quan hệ: when, where, why
  – Cách dùng đại từ, trạng từ quan hệ:
  + Who: bổ sung cho N là người
  + Which: bổ sung cho N là vật
  + Whom: bổ sung cho N là tân ngữ
  + Whose: bổ sung cho N có sự sở hữu
  + When: bổ sung cho N là thời gian
  + Where: bổ sung cho N là địa điểm
  + Why: bổ sung cho N là lý do
  + That: bổ sung cho N là người và vật (có thể thay thế cho which, who tùy trường hợp)
  2. Type of relative clause
  a) Mệnh đề quan hệ xác định:
  – Mệnh đề quan hệ xác định cho biết chính xác về đối tượng (người, vật…) mà  ta đang nói đến trong câu. Nếu mệnh đề xác định bị lược bỏ khỏi câu thì ý nghĩa của toàn bộ câu sẽ thay đổi một cách đáng kể.
  VD: I bought an umbrella which was broken (Tôi đã mua 1 chiếc ô đã bị hỏng)
  b) Mệnh đề quan hệ không xác định
  – Mệnh đề quan hệ không xác định không phải là thành phần cốt yếu của câu và có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng gì đến câu.
  VD: My son, who is 30 years old, is a doctor (Con trai tôi, 30 tuổi, là bác sĩ)
  Chú ý: Mệnh đề quan hệ ko xác định cách mệnh đề chính bằng dấu phẩy, không được dùng That
  – Mệnh đề quan hệ nối tiếp:
  + Mệnh đề quan hệ nối tiếp dùng để giải thích cho cả mệnh đề đằng trước
  + Được ngăn cách bởi dấu phẩy
  + Luôn dùng đại từ quan hệ Which
  + Luôn đứng cuối câu
  VD: Nam failed the exam, which is bad news (Nam đã trượt đề thi, đó là 1 tin buồn)  
  – Các ví dụ về Mệnh đề quan hệ 
  1. A castle is a place where a king or queen lives.
  2. An actress is a woman who plays in films or theatre plays.
  3. This is the girl whose mother is from Canada.
  4. This is the time of the year when many people suffer from hayfever.
  5. The flowers which grow in the garden are beautiful.
  6. She told me a lot about the places and people that he had visited in her country
  7. This is the most exciting book that I’ve ever read
  8. My best friend, who is also my cousin, is a famous singer
  9. The little boy who is riding the bike is my kid
  10. The beautiful woman whom we saw yesterday is a doctor
  11. The mug which is on the right side is mine
  12. The boy whose pen you borrowed yesterday is Harry
  13. May Day is the day when people hold meetings
  14. That blue house is the house where we used to live
  15. He did not tell me the reason why he break up with me

  Trả lời
 2. Mệnh đề quan hệ là:
  +) Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề đứng sau một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó
  +) Mệnh đề quan hệ có chủ ngữ và vị ngữ đầy đủ.
  +) Mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng một đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ.
  Có 2 loại mệnh đề quan hệ:
  Mệnh đề quan hệ xác định: bắt buộc phải có trong câu để bổ nghĩa cho danh từ, nếu không danh từ sẽ vô cùng tối nghĩa.
  Mệnh đề quan hệ không xác định: chỉ đóng vai trò làm rõ nghĩa hơn cho danh từ mà không bắt buộc phải có trong câu.
  Đặt câu:
  1. I really like the hat that my mom gave me on last year birthday!
  2. The girl who is wearing the pink dress is my sister.
  3. My best friend, who is also my cousin, is a famous singer.
  4. Tim forget Mary’s birthday, which makes her sad.
  5. The little boy who is riding the bike is my kid. 
  6. My father, who always has to work overtime, is a doctor.
  7. The man who is wearing glasses is my teacher.
  8. The book which I’ve borrowed from my school library is very interesting.
  9. Mr. Brown, with whom we worked last year, is a nice teacher.
  10. I have two sisters, both of whom are doctors.
  11. She is talking about the author whose book is one of the best-sellers this year.
  12. This building, which was built 100 years ago, is the public library.
  13. Tom forgets to do housework, which makes his mom angry.
  14. The girl, who wears a white shirt is my cousin. 
  15. The picture which is drawn by Tom looks so beautiful.
  # hantukiet

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới