1.house / a / Minh / lake / a / lives / in / near 2. bedside/ for my bedroom/./ I saw a beautiful/ table b

1.house / a / Minh / lake / a / lives / in / near

2. bedside/ for my bedroom/./ I saw a beautiful/ table but it is small

3. next to/my bedroom/ I always/ in the garden/ pee/./

4.hospital / father / in / the / city / My / a / works / in

5.his / friend / in / family / My / Ha Noi / doesn’t / with / live

6. brushes / six / gets / her / o’clock / Hoa / at/ up / teeth / and

2 bình luận về “1.house / a / Minh / lake / a / lives / in / near 2. bedside/ for my bedroom/./ I saw a beautiful/ table b”

 1. 1. Minh lives in a house near a lake.
  Giải thích: thì HTĐ 
  $\text{(+) S + V-(s/es) }$
  Dịch: Minh sống ở trong 1 căn nhà gần 1 cái hồ.
  2. I saw a beautiful bedside table but it is small for my bedroom.
  Giải thích: thì QKĐ
  $\text{(+) S + Ved/V2}$
  Dịch: Tôi đã thấy một chiếc bàn đầu giường đẹp nhưng nó nhỏ cho phòng ngủ của tôi.
  3. I always pee in the garden next to my bedroom.
  Giải thích: thì HTĐ
  $\text{(+) S + V-(s/es) }$
  Dịch: Tôi luôn tiểu ở trong vườn bên cạnh phòng ngủ của tôi.
  4. My father works in a hospital in the city.
  Giải thích: thì HTĐ
  $\text{(+) S + V-(s/es) }$
  Dịch: Bố của tôi làm việc ở 1 bệnh viện ở trong thành phố.
  5. My friend doesn’t live with his family in Ha Noi.
  Giải thích: thì HTĐ
  $\text{(-) S + do/does not + V-bare }$
  Dịch: Bạn của tôi không sống cùng với gđ của anh ấy ở Hà Nội.
  6. Hoa gets up at six o’clock and brushes her teeth.
  Giải thích: thì HTĐ
  $\text{(+) S + V-(s/es) }$
  Dịch: Hoa thức dậy lúc 6 giờ đánh răng của cô ấy.
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời
 2. 1.house / a / Minh / lake / a / lives / in / near
  ⇒ Minh lives in a house near a lake
  2. bedside/ for my bedroom/./ I saw a beautiful/ table but it is small
  ⇒ I saw a beautiful bedside for my bedroom table but it is small
  3. next to/my bedroom/ I always/ in the garden/ pee/./
  ⇒ I always pee in the garden next to my bedroom.
  4.hospital / father / in / the / city / My / a / works / in
  ⇒ My father works in a hospital in the city
  5.his / friend / in / family / My / Ha Noi / doesn’t / with / live
  ⇒ My family doesn’t live with friend in Ha Noi
  6. brushes / six / gets / her / o’clock / Hoa / at/ up / teeth / and
  ⇒ Hoa gets up at six o’clock and brushes her teeth.
  Cấu trúc thì hiện tại đơn
  (+) S + V/ V(s/es) + Object…
  (-) S do/ does + not + V +…
  (?) Do/ Does + S + V?
  Cấu trúc thì quá khứ đơn
  (+) S + V2/ed +…
  V2/ed: Động từ chia thì quá khứ đơn (theo quy tắc hoặc bất quy tắc)
  (-) S + did not + V (nguyên mẫu)
  (?) Did + S + V (nguyên thể)?
  ⇒ Yes, S + did./No, S + didn’t.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới