Reorder the words to have corect sentences. 1.Jim/overweight/so/eats/is/fast food/too much he 2.too much/bad/televison/watchi

Reorder the words to have corect sentences.
1.Jim/overweight/so/eats/is/fast food/too much he
2.too much/bad/televison/watching/forr/healthy/your/is/?
3. the flu/should/you/a cold,/if have/or/you/or/you/home.stay
4.Alex/usually/fishing,/so/loves/goes/in/ near/he/his/house/fishing/the lake

1 bình luận về “Reorder the words to have corect sentences. 1.Jim/overweight/so/eats/is/fast food/too much he 2.too much/bad/televison/watchi”

 1. 1 Jim eats too much fast food so he is overweight
  – HTĐ : (+) S + V_0 / V_S / V_(es) + ….
  – HTĐ – tobe : (+) S + am/is/are + N/adj + …
  – Chủ ngữ “Jim” số ít -> Dùng V_S , is
  – Liên từ “so” dùng để nối 2 mệnh đề nhân-quả lại với nhau
  2 Is watching too much television bad for your health ?
  – HTĐ – tobe : (?) Is/Am/Are + S + N/adj + … ?
  – Động từ thêm đuôi “ing” có thể được coi như danh từ số ít -> Dùng “is”
  – Dịch : Có phải xem quá nhiều tivi xấu cho sức khẻo của bạn ?
  3 If you have a cold or the flu , you should stay at home
  – Câu ĐK loại 1 : If + S + V_(HTĐ) + … , S + will/can/should… + V_0 + …. 
  – Dịch : Nếu bạn bị cảm hay cúm , bạn nên ở nhà
  4 Alex loves fishing , so he usually goes fishing in the lake near his house
  – Love + V-ing / N : yêu thứ gì đó
  – Chủ ngữ “he” số ít , động từ go -> Dùng V_(es) 
  – Dịch : Alex yêu câu cá , nên anh ấy thường đi câu ở cái hồ gần nhà anh ấy
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới