Where .. you .. (sleep) yesterday? A. do/ sleep B. did/ sleep

Where .. you .. (sleep) yesterday?
A. do/ sleep
B. did/ sleep

2 bình luận về “Where .. you .. (sleep) yesterday? A. do/ sleep B. did/ sleep”

 1. Giải đáp : B
  – Yesterday : Ngày hôm qua ( Dấu hiệu thì quá khứ đơn ) .
  – Cấu trúc câu hỏi Wh_question quá khứ đơn :
  1. Với động từ tobe : Wh_question + was/were + S + O … ?
  2. Với động từ thường : Wh_question + did + S + V-inf + O … ?
  – Dịch : Bạn đã ngủ ở đâu vào ngày hôm qua ?
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận