Xác định các thành phần trong các câu sau : 1. We ate noodle with my friends at a food store last night 2.Mr Hung will visit

Xác định các thành phần trong các câu sau :
1. We ate noodle with my friends at a food store last night
2.Mr Hung will visit da lat with his family next week
3.they are watching TV at the living room now
6.the boys have played soccer at the school yard secently

1 bình luận về “Xác định các thành phần trong các câu sau : 1. We ate noodle with my friends at a food store last night 2.Mr Hung will visit”

 1. Trong câu thường gồm các thành phần:
  ~ S (subject): Chủ ngữ
  ~ V (verb): động từ
  ~ O (object): tân ngữ
  ~ Complement: từ bổ trợ
  Và một số thành phần khác.
  ———————————————–
  1. We ate noodles with my friends at a food store last night.
  S: We
  V: ate (dùng trong thì quá khứ đơn – động từ bất quy tắc, nguyên thể: eat)
  2 . Mr. Hung will visit Da Lat with his family next week.
  S: Mr. Hung 
  V: visit
  Complement: will
  3 . They are watching TV at the livingroom now.
  S: They
  V: watching TV
  Complement: are
  4 . The boys have played soccer at the school yard secently.
  S: The boys
  V: played soccer
  Complement: have

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới