B. GRAMMAR Ex.1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently: 1. A. suggestion B. compulsory C. nature D.

B. GRAMMAR
Ex.1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently:
1. A. suggestion B. compulsory C. nature D. urban (u)
3. A. question B. suggestion C. invention D. nation (tion)
7. A. suffer B. scenery C. ingredient D. employee (e)
8. A. educate B. individual C. stage D. succeed (d)
10. A. question B. diversity C. teacher D. expect (t)
Mik sẽ vote 5*+ctlhn ạ

2 bình luận về “B. GRAMMAR Ex.1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently: 1. A. suggestion B. compulsory C. nature D.”

 1. 1. Không có đáp án vì
  – A;C âm /ə/
  – B âm /ʌ/
  – D âm /3:/
  3. Không có đáp án vì
  – A;B âm /tʃən/
  – C;D âm /ʃən/
  7. D. (Âm /i/ còn lại /e/)
  8. D. (Âm /d/ còn lại /dʒ/)
  10. A. (Âm /tʃ/ còn lại /t/)

  Trả lời
 2. /1. Không có đáp án
  A, C âm /ə/
  B âm /ʌ/
  D âm /3:/
  2. Không có đáp án
  A, B âm /tʃən/
  C, D âm /ʃən/
  3. D
  – D âm /ɪ/,còn lại âm /ə/
  -> A. suffer           B. scenery          C. ingredient             D. employee 
  4. D
  – D âm /d/,còn lại âm /dʒ/
  -> A. educate        B. individual         C. stage                       D. succeed  
  5. A
  – A âm /tʃ/,còn lại âm /t/ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới