Complete these sentences what/you/often/do/after school? what/his name/and/where/he/live? She/go/boarding school/and/she/live

Complete these sentences
what/you/often/do/after school?
what/his name/and/where/he/live?
She/go/boarding school/and/she/live/there
Lan/be/grade 6,/class 6B

2 bình luận về “Complete these sentences what/you/often/do/after school? what/his name/and/where/he/live? She/go/boarding school/and/she/live”

 1. $\text{1. }$What do you often do after school?
  $\text{2. }$What is his name and where does he live?
  $\text{3. }$She goes to a boarding school and lives there
  $\text{4. }$Lan is in grade 6, class 6B.
  – Cấu trúc hiện tại đơn:
  + ĐỘNG TỪ THƯỜNG:
  (+) He/ she/it/ Danh từ số ít+ V(s/es)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)?
  (-) He/ she/it/ Danh từ số ít+doesn’t+ V(inf)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+don’t+ V(inf)
  (+) Does+ he/ she/it/ Danh từ số ít+ V(inf)?
        Do+ I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)?
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời
 2. $#Hy$
  1. What do you often do after school? 
  -> Bạn thường làm gì sau giờ học?
  2.  What’s his name and where does he live ?
  => Anh ta tên gì và sống ở đâu?
  + Thì hiện tại đơn câu nghi vấn: (?) Do/ does + S + V_inf … ?
  3. She goes and lives in there boarding school. 
  -> Cô ấy đến và sống trong trường nội trú ở đó.
  4. She is in grade 6, class 6B
  -> Bạn ấy học lớp 6, lớp 6B
  ========== 
  Công thức hiện tại đơn
  – Diễn tả một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại
  – Diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên
  – Nói về một lịch trình có sẵn, chương trình, thời gian biểu cố định
  (+) S + V(es/s)
  (-) S + do/ does + not + V_inf
  (?) Do/ does + S + V_inf … ?
  => \(\left[ \begin{array}{l}Yes, S + do/does.\\No, S + do/does + not.\end{array} \right.\) 
  Dấu hiệu nhận biết
  _always
  _ever
  _often
  _every …
  _usually
  _sometimes
  _today

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới