Đặt câu với những từ này giúp mình với ạ – Car : Xe hơi -Good :Tốt -Beautiful :Xinh đẹp -Old: cũ -Expensive :Đắt tiền -Fast

Đặt câu với những từ này giúp mình với ạ
– Car : Xe hơi
-Good :Tốt
-Beautiful :Xinh đẹp
-Old: cũ
-Expensive :Đắt tiền
-Fast :Nhanh
-Nice :đẹp
Đặt câu xong cho phần dịch tiếng việt ở dưới nữa nhé
Mình cảm ơn ạ

2 bình luận về “Đặt câu với những từ này giúp mình với ạ – Car : Xe hơi -Good :Tốt -Beautiful :Xinh đẹp -Old: cũ -Expensive :Đắt tiền -Fast”

 1. 1. he has a red car
   – Anh ấy có 1 chiếc xe màu đỏ
  2. this food is very good for the digestive tract
   – thức ăn này rất tốt cho đường tiêu hóa
  3. she is so beatiful
    – Cô ấy thậy xinh đẹp
  4. my shoes are old
   – đôi giày của tôi đã cũ
  5. this house very expensive
   – căn nhà này rất đắt tiền
  6. he runs so fast
   – anh ấy chạy rất nhanh
  7. we had a nice time
   – chúng tôi đã có khoảng thời gian tốt đẹp

  Trả lời
 2. $\text{1. }$This car is mine
  – Dịch: Chiếc xe này là của tôi
  $\text{2. }$It’s good for you to eat vegetables.
  – Dịch: Thật tốt cho bạn khi bạn ăn rau
  $\text{3. }$What a beautiful dress.
  – Dịch: Một chiếc váy thật đẹp.
  – Cảm thán với “what”: What + a/ an + adj + danh từ số ít!
  $\text{4. }$My house isn’t old.
  – Dịch: Ngôi nhà của tôi không .
  $\text{5. }$ That computer is very expensive.
  – Dịch: Chiếc máy tính kia rất đắt
  $\text{6. }$You run so fast
  – Dịch: Bạn chạy thật nhanh
  $\text{7. }$Their class isn’t nice
  – Dịch: Lớp học của họ không tuyệt
  – Cấu trúc hiện tại đơn:
  (+) I+ am+ …
        He/ she/it/ Danh từ số ít+ is+ ….
        We/ you/ they/ Danh từ số nhiều+are+ ….
  (-)  I+ am not+ …
        He/ she/it/ Danh từ số ít+ isn’t+ …
        We/ you/ they/ Danh từ số nhiều+aren’t+….
  (?)   Am+ I+ …?
        Is+ he/ she/it/ Danh từ số ít+ ….?
        Are+ we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ …?
  $\text{# themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới