tìm lỗi sai và sửa 1. one of my friend is studying in Austalia 2.this house built 20 years ago 3.minh can buy everything he

tìm lỗi sai và sửa
1. one of my friend is studying in Austalia
2.this house built 20 years ago
3.minh can buy everything he likes.he has less money then his friends
4.this time next week he will attend an E speaking contest
5. event though it was very cold,but he went swimming
6. he has few confidence in the exam his friends.
7. i didn’t like hers behavior because hers is very impolite

1 bình luận về “tìm lỗi sai và sửa 1. one of my friend is studying in Austalia 2.this house built 20 years ago 3.minh can buy everything he”

 1. 1. One of my friend is studying in Australia –> friends
  (One of + N(số nhiều)
  2. This house built 20 years ago –> was built
  (Câu bị động quá khứ đơn: S + was/were + Vp2 + O)
  3. Minh can buy everything he likes. He has less money than his friends –> more
  (Dịch: Minh có thể mua mọi thứ anh ấy thích. Anh ta có nhiều tiền hơn bạn bè của anh ấy)
  4. This time next week he will attend an English speaking contest –> be attending
  (“This time next week” (Ngày này tuần sau) là thì tương lai tiếp diễn)
  Cấu trúc: S + will be + V-ing + O.
  5. Even though it was very cold, but he went swimming –> bỏ đi
  (Even though (mặc dù) không đi với “but”)
  6. He has few confidence in the exam his friends –> little
  (Confidence (sự tự tin) là danh từ không đếm được nên không đi với “few”)
  7. I didn’t like hers behavior because hers is very impolite –> her
  (“Hers” là đại từ sở hữu không theo sau danh từ)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới