1.my siter is very ….of spiders. A.terror B.terrify C.terrfied 2.Please…..your hand if you want to ask

1.my siter is very ….of spiders.
A.terror B.terrify C.terrfied
2.Please…..your hand if you want to ask the teacher a question
A.rise B.push C.raise D.lift
3.Mrs joanna…..in the nursing home for more than 10 years
A.has lived B.lived C.live C.is living
chọn câu sai :
4.She said that she was doing her homework now
A B C D

2 bình luận về “1.my siter is very ….of spiders. A.terror B.terrify C.terrfied 2.Please…..your hand if you want to ask”

 1. 1,C
  – Be terrified of sb/sth: sợ ai/gì
  2, C
  – Raise your hand: giơ tay
  3,A
  – For + khoãng thời gian (more than 10 years) là dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành, cấu trúc:
  S + have/has + V3/ed + O
  4, now -> then
  – Trong câu tường thuật now -> then

  Trả lời
 2. 1.C 
  Giải thích: sau very thì chũng ta sử dụng 1 tính từ 
  2.C
  Giải thích: raise your hand: giơ tay
  3.A
  Giải thích: for more than 10 years -> thì HTHT
  $\text{S + have/has + Ved/V3}$
  4.D
  Giải thích: now -> then
  Vì đây là câu tường thuật
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới