if he________nearer, we______each other more often A. lives- would you do B. lived- will see C. lived- would see D. lived- sa

if he________nearer, we______each other more often
A. lives- would you do
B. lived- will see
C. lived- would see
D. lived- saw

2 bình luận về “if he________nearer, we______each other more often A. lives- would you do B. lived- will see C. lived- would see D. lived- sa”

 1. Giải đáp: C
  __________________________________
  Để diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại, ta dùng câu điều kiện loại 2
  Cấu trúc: If+S+V2/V_ed+…, S+would/could/should/might+Vinf+…
  Phân loại từng đáp án:
  – lives là động từ chia thì hiện tại đơn, mà động từ ở mệnh đề if trong câu điều kiện loại 2 chia thì quá khứ đơn -> loại A
  – Động từ trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2 thường dùng 1 trong 4 động từ khiếm khuyết: would/could/should/might -> loại B (vì sai động từ khiếm khuyết) và loại C (vì không dùng động từ khiếm khuyết

  Trả lời
 2. C. Lived – would see
  Dịch: Nếu anh ấy sống gần hơn, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn.
  ⇒ Điều kiện không có thực ở hiện tại
  Sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2 
  If + QKĐ, S + would/could + V + O

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới