Đặt 3 câu hiện tại hoàn thành với từ Yet(ít nhất 9 từ)

Đặt 3 câu hiện tại hoàn thành với từ Yet(ít nhất 9 từ)

1 bình luận về “Đặt 3 câu hiện tại hoàn thành với từ Yet(ít nhất 9 từ)”

 1. ⇒ I have not taken him to the museum yet. (Tôi vẫn chưa đưa anh ấy đến viện bảo tàng.)
  ⇒ Sary and Mary have not done her homework yet (Sary và Mary vẫn chưa làm bài tập về nhà)
  ⇒ Have you eaten in the famous restaurant in HCM city yet? (Bạn đã ăn ở nhà hàng nổi tiếng nào ở TP HCM chưa?)
  Cấu trúc:
  → S + has/have + V3/ed + O + yet
  → S + has/have + not + V3/ed + O + yet
  → Has/have + S + V3/ed + O + yet?
  → Yet thường đứng ở cuối câu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới