Our class (take) ….. an English speaking exam at 10 a.m tomorrow?

Our class (take) ….. an English speaking exam at 10 a.m tomorrow?

2 bình luận về “Our class (take) ….. an English speaking exam at 10 a.m tomorrow?”

 1. ????????????????????????????????????????????????????
  Answer: Will…….be taking
  -> Dùng tương lai tiếp diễn vì có thời gian + tomorrow (DHNB TLĐ)
  -> Công thức:
  +) S + will/shall + be + V_ing
  -) S + will/shall + not + be + V_ing
  ?) Will/Shall + (not) + S + be + V_ing
  -> TLTD = TLĐ + thời gian

  Trả lời
 2. \text{Answer :} Will … be taking ?
  -> Thì TLTD ( NV ) : Will + S + be + V-ing ?
  -> DHNB : at 10 a.m tomorrow
  => Translate : Lớp chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nói Tiếng Anh lúc 10 giờ sáng mai chứ ?
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới