The poor farmer was tired but he kept working -> despite

The poor farmer was tired but he kept working -> despite

2 bình luận về “The poor farmer was tired but he kept working -> despite”

 1. $\text{Answer:}$
  – Despite the poor farmer’s tiredness, he kept working
  +) Despite/In spite of + N = Although/Though/Even though + S + V
  -> Mệnh đề nhượng bộ
  +) N được cấu tạo bởi N1’s + N2
  – Despite being tired, the poor farmer kept working.
  +) Despite/In spite of + Ving = Although/Though/Even though + S + V
  -> Mệnh đề nhượng bộ
  +) Vì hai mệnh đề cùng thì và chủ ngữ -> Rút động từ sau Although/Though/Even though thành Ving
  – Trans: Mặc dù sự mệt mỏi của người nông dân nghèo/mệt mỏi, anh ấy tiếp tục làm việc
  color[white][coldgirl]

  Trả lời

Viết một bình luận