Công thức : S + wish + S +V(past)……/If only +S + V(past) 1 I can’t swim => 2 They don’t come here on time

Công thức : S + wish + S +V(past)……/If only +S + V(past)

1 I can’t swim =>

2 They don’t come here on time =>

3 It rains heavily =>

4 She won’t go to Hanoi with me tomorrow =>

5 Tom can’t help me =>

6 My sister isn’t here =>

7 I don’t have enough money to help you =>

8 What a pity! You aren’t here with us now =>

9 He never goes to school on time =>

10 He fails the final examination =>

Giúp em với ạ . Mặc dù có 20đ hơi ít nhưng mọi người giúp em với

2 bình luận về “Công thức : S + wish + S +V(past)……/If only +S + V(past) 1 I can’t swim => 2 They don’t come here on time”

 1. Vì có công thức rồi nên mình chỉ làm thôi nha
  1. I wish I could swim
  2. I wish they came here on time
  3. I wish it didn’t rain heavily
  4. I wish she went to Hanoi with me tomorrow
  5. I wish Tom helped me
  6. I wish my sister was here
  7. I wish I had enough money to help you
  8. I wish you were here with us now
  9. I wish he went to school on time
  10. I wish he didn’t fail the final examination
  Có gì hỏi ở dưới ạ
  ĐÂY Ạ
  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ

  Trả lời
 2. – Mong ước :
  + Hiện tại : [ S + wish / If only ] + S + Ved / V2 
  + Quá khứ : [ S + wish / If only ] + S + had + VpII
  + Tương lai : [ S + wish / If only ] + S + would + V
  + Can : [ S + wish / If only ] + S + could + V
  1.If only I could swim
  2.I wish they came here on time
  3.If only it didn’t rain heavily
  4.I wish she would go to Ha Noi with me tomorrow
  5.If only Tom could help me
  6.I wish my sister were here
  7.If only I had enough money to help you
  8.We wish you were here with us now
  9.If only he went to school on time
  10.I wish he didn’t fail the final examination
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới