tìm từ đúng cho các phiên âm sau: /həʊm/: /jiə(r)/ : /kwestʃən/: /ʃu:/ /breiv/ /biə(r)/ /kləʊz/

tìm từ đúng cho các phiên âm sau:
/həʊm/:
/jiə(r)/ :
/kwestʃən/:
/ʃu:/
/breiv/
/biə(r)/
/kləʊz/

2 bình luận về “tìm từ đúng cho các phiên âm sau: /həʊm/: /jiə(r)/ : /kwestʃən/: /ʃu:/ /breiv/ /biə(r)/ /kləʊz/”

 1. @ /həʊm/ -> home
  @ /jiə(r)/ -> year
  @ /kwestʃən/ -> question
  @ /ʃu:/ -> shoo
  @ /breiv/ -> brave
  @ /biə(r)/ -> beer
  @ /kləʊz/ -> close

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới