Cho hai hàm số y= 2k.x-(m-3) với (k khác 0) và y= (5k-4).x+3m+5 (với khác 4/5)

Cho hai hàm số y= 2k.x-(m-3) với (k khác 0) và y= (5k-4).x+3m+5 (với khác 4/5)

2 bình luận về “Cho hai hàm số y= 2k.x-(m-3) với (k khác 0) và y= (5k-4).x+3m+5 (với khác 4/5)”

 1. Để hai hàm số $y = 2kx – m + 3$ và $y=(5k-4)x + 3m+5$ song song thì:
  $\begin{cases}a=a’\\ b\ne b’\end{cases}\to \begin{cases}2k = 5k-4\\ -m+3 \ne 3m+5\end{cases}$
  $\to \begin{cases}-3k = -4\\ -4m \ne 2\end{cases} \to \begin{cases}k = \dfrac43 \\ m \ne -\dfrac12\end{cases}$
  Vậy: $k = \dfrac43$ và $m\ne -\dfrac12$ thì hai đồ thị song song nhau.

  Trả lời
 2. Để cho 2 đường thẳng // thì 
  a = a’ 
  <=> 2k = 5k-4
  <=> 2k – 5k = -4
  <=> -3k = -4
  <=> k = 4/3 
  b \ne b’
  – (m-3) \ne 3m + 5
  <=> -m + 3 \ne 3m + 5
  <=> -m – 3m \ne -3 + 5
  <=> -4m \ne 2
  <=> m \ne -1/2 
  Vậy k = 4/3 và m \ne -1/2 thì 2 đồ thị hàm số y = 2k..x -(m-3) và y = (5k-4).x + 3m + 5 song song 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới