Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số phân biệt có mặt đủ ba chữ số 1,2,3

Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số phân biệt có mặt đủ ba chữ số 1,2,3

1 bình luận về “Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số phân biệt có mặt đủ ba chữ số 1,2,3”

 1. th1 có số 0 và số 0 không đứng đầu
  chọn số còn lại trong {4;5;6;7;8;9}
  =>có 6 cách chọn chữ số này
  xếp số sao số số 0 không đứng đầu có 4 cách
  xếp số thứ 2 có 4 cách
  số thứ 3 có 3 cách
  số 4 có 2 cách
  số 5 có 1 cách
  => số cách chọn số 0 đứng đầu  là 6.4.4.3.2.1=6.4.4!
  th2  5 số phân biệt không xuất hiện chữ số 0
  chọn 2 số bất kì từ tập {4;5;6;7;8;9} có 6.5 cách
  xếp số thứ nhất đứng đầu có 5 cách
  số t2 có 4 cách
  số t3 có 3 cách
  số t4 có 2 cách
  số t5 có 1 cách
  => có 6.5.4.3.2.1=6!.5 cách
  vậy có tất cả 6.4.4!+6!.5=4176 số
   

  Trả lời

Viết một bình luận