Xếp 6 nam 4 nữ thành 1 hàng dọc sao không có 2 bạn nữ nào đứng cạnh nhau

Xếp 6 nam 4 nữ thành 1 hàng dọc sao không có 2 bạn nữ nào đứng cạnh nhauViết một bình luận