Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số, trong đó chữ số 0 xuất hiện năm lần, còn các

Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số, trong đó chữ số 0 xuất hiện năm lần, còn các chữ số khác xuất hiện không quá một lần?
A. 1980.
B. 3600.
C. 4410.
D. 4970.

1 bình luận về “Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số, trong đó chữ số 0 xuất hiện năm lần, còn các”

 1. Ta có: Số các chữ số từ 1 đến 7 là 7, nên có thể xếp chúng vào 7 vị trí khác nhau của số có 8 chữ số. Đối với chữ số 0, ta phải xếp nó vào 5 vị trí đã chọn, do đó có ${8\choose 5}$ cách xếp. Vậy số lượng số tự nhiên có 8 chữ số với 5 chữ số 0 và các chữ số khác xuất hiện không quá một lần là:
  $${7\choose 2}{6\choose 1}{5\choose 1}{4\choose 1}{3\choose 1}{2\choose 1}{1\choose 1} {8\choose 5} = 4410$$ 
  ⇔ (C) 4410.
  $#bacchien2110$
   

  Trả lời

Viết một bình luận