1. Tìm số tự nhiên x biết: 100 / x > 1 2. Một hình chữ nhật có chiều dài là 3/4m, chiều rộng 2/3m. Tính chu vi hình chữ nhật

1. Tìm số tự nhiên x biết: 100 / x > 1
2. Một hình chữ nhật có chiều dài là 3/4m, chiều rộng 2/3m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
3. Tính giá trị biểu thức:
a, 2 – 5/7 + 9/21 b, 5/8 : 3 x 24/25

1 bình luận về “1. Tìm số tự nhiên x biết: 100 / x > 1 2. Một hình chữ nhật có chiều dài là 3/4m, chiều rộng 2/3m. Tính chu vi hình chữ nhật”

 1. 1. Các số thoả mãn điều kiện 100/x > 1 là 2,4,10,20,25,50
  2. Chu vi hình chữ nhật đó là:
  (3/4+2/3)x2= 17/6(m)
  3. 
  a. 2-5/7+9/21
  = 2-5/7+3/7
  = 14/7-5/7+3/7
  = 9/7+3/7
  =12/7
  b. 5/8:3×24/25
  =5/8×1/3×24/25
  =5/24×24/25
  =1/3
   

  Trả lời

Viết một bình luận