Câu `1` Trung bình cộng tuổi của bố, mẹ, Lan, Hùng là `20` tuổi. Tổng số tuổi của bố, Lan, Hùng là `48` tuổi. Lan kém mẹ `23

Câu `1` Trung bình cộng tuổi của bố, mẹ, Lan, Hùng là `20` tuổi. Tổng số tuổi của bố, Lan, Hùng là `48` tuổi. Lan kém mẹ `23` tuổi. Hỏi Lan bao nhiêu tuổi ?
Câu `2` Tìm số bị chia biết số chia là `206`, thương là `27`, số dư là `103`. Vậy số đó là ?

2 bình luận về “Câu `1` Trung bình cộng tuổi của bố, mẹ, Lan, Hùng là `20` tuổi. Tổng số tuổi của bố, Lan, Hùng là `48` tuổi. Lan kém mẹ `23”

 1. Bài giải
  Tổng số tuổi của Bố , mẹ , Lan và Hùng là
  20 × 4 = 80 ( Tuổi )
  Tuổi của mẹ là
  80 – 48 = 32 ( tuổi )
  Tuổi của Lan là
   32 – 23 = 9 ( tuổi )
  Đ/s : 9 tuổi
  __________________
  Bài giải
  Số bị chia là
  206 × 27 + 103 = 5665
  Đ/s : 5665

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Câu 1:
  Tổng số tuổi của bố, mẹ, Lan và Hùng là :
  20 xx 4 = 80 ( tuổi )
  Mẹ có số tuổi là :
  80 – 48 = 32 ( tuổi )
  Lan có số tuổi là :
  32-23 = 9( tuổi )
  Đáp số :9 tuổi
  $\\$
  Câu 2:
  Gọi số cần tìm là x ta có :
  x : 206 = 27 ( dư 103)
  x = 27 xx 206 + 103
  x = 5562+103
  x=5665
  Vậy số bị chia là 5665.
  $#tientoan$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới