Đặt tính rồi tính : 298,62 : 23,7 182,856 : 48,12 Tính giá trị biểu thức : 13,5 : 2 – 2,24 5/2 – 3/2 x 2/5

Đặt tính rồi tính :
298,62 : 23,7
182,856 : 48,12
Tính giá trị biểu thức :
13,5 : 2 – 2,24
5/2 – 3/2 x 2/5

2 bình luận về “Đặt tính rồi tính : 298,62 : 23,7 182,856 : 48,12 Tính giá trị biểu thức : 13,5 : 2 – 2,24 5/2 – 3/2 x 2/5”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  298,62 | 23,7 dịch chuyển dấu , -> 2986,2 | 237
                                                                             237      | 12,6
                                                                             __________ 
                                                                              616
                                                                              474
                                                                            ___________
                                                                              142,2
                                                                              142,2
                                                                           ______________
                                                                                       0
  182,856 | 48,12 dịch chuyển dấu , -> 18285,6 | 4812
                                                                                  14436   | 3,8
                                                                                  ____________
                                                                                   3849,6
                                                                                   3849,6 
                                                                                ______________
                                                                                              0
  Bài 2:
  a, 13,5 : 2 – 2,24
  = 6,75 – 2,24
  = 4,51
  b, 5/2 – 3/2 $\times$ 2/5
  = 5/2 – 3/5
  = 25/10 – 6/10
  = 19/10
                                                                    

  Trả lời

Viết một bình luận