1. Tìm x biêt : x : 0,25 + X x 8 + x : 50% + x : 20% + x = 45 giúp em voi ,mai em nộp rồi

1. Tìm x biêt :
x : 0,25 + X x 8 + x : 50% + x : 20% + x = 45
giúp em voi ,mai em nộp rồi

2 bình luận về “1. Tìm x biêt : x : 0,25 + X x 8 + x : 50% + x : 20% + x = 45 giúp em voi ,mai em nộp rồi”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x : 0,25 + X x 8 + x : 50% + x : 20% + x = 45
  x × 4 + x × 8 + x : 1 /2 + x : 1 /5 + x × 1 = 45   
  x × 4 + x × 8 + x × 2 + x × 5 + x × 1 = 45
  x × ( 4 + 8 + 2 + 5 + 1 ) = 45
  x × 20 = 45
  x = 45 : 20
  x = 2 , 25
  Vậy x=2,25

  Trả lời
 2. x:0,25+x×8+x:50%+x:20%+x=45
  x×4+x×8+x:1/2+x:1/5+x×1=45
  x×4+x×8+x×2+x×5+x×1=45
  x×(4+8+2+5+1)=45
  x×20=45
  x=45:20
  x=2,25
  Vậy  x=2,25

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới