có 2 sợi dây, sợ 1 dào hơn sợi 2 54m. Nếu cắt đi 12m ở mỗi sợi thì phần còn lại của sợi 1 gấp 4 lần phần còn lại của sợi 2. H

có 2 sợi dây, sợ 1 dào hơn sợi 2 54m. Nếu cắt đi 12m ở mỗi sợi thì phần còn lại của sợi 1 gấp 4 lần phần còn lại của sợi 2. Hỏi khi chưa cắt mỗi sợi dây dài bao nhiên m? Hiệu số phần bằng nhau là:

2 bình luận về “có 2 sợi dây, sợ 1 dào hơn sợi 2 54m. Nếu cắt đi 12m ở mỗi sợi thì phần còn lại của sợi 1 gấp 4 lần phần còn lại của sợi 2. H”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi cắt đi 12m ở mỗi sợi thì hiệu của hai sợi không thay đổi, ta có sơ đồ sau khi cắt là:
  Sợi 1: |-|-|-|-|
  Sợi 2: |-| Hiệu: 54m
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  4-1=3 (phần)
  Sợi 1 dài là:
  54:3×4=72 (m)
  Sợi 2 dài là:
  72-54=18 (m)
  Sợi 1 khi chưa cắt dài là:
  72+12=84 (m)
  Sợi 2 khi chưa cắt dài là:
  18+12=30 (m)
  Đáp số: Sợi 1: 84m
                 Sợi 2: 30m
  #N_g

  Trả lời
 2. Gọi độ dài của sợi 1 là x và của sợi 2 là y (đơn vị tính là mét).
  Theo đề bài, ta có hệ phương trình sau:
  – x = y + 54 (1)
  – (x – 12)/(y – 12) = 4 (2)Từ (1), suy ra y = x
  – 54 và thay vào (2), ta được:
  – (x – 12)/[(x – 54) – 12] = 4
  – (x – 12)/(x – 66) = 4
  – x – 12 = 4x – 264
  – 3x = 252
  – x = 84
  Vậy độ dài của sợi 1 là 84m và của sợi 2 là 30m.Hiệu số phần bằng nhau là:
  – (84 – 12)/(30 – 12) = 72/18 = 4.
   

  Trả lời

Viết một bình luận