̀̀Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/h.Đến 8 giờ 12 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/h v

̀̀Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/h.Đến 8 giờ 12 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/h và đi cùng chiều với ô tô chở hàng.
a. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng?
b. Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

2 bình luận về “̀̀Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/h.Đến 8 giờ 12 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/h v”

 1. Ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là :
  8 giờ 12 phút – 7 giờ = 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ
  Lúc 8 giờ 12 phút , 2 xe cách nhau là :
  40 x 1,2 = 48 ( km )
  Thời gian để 2 xe đuổi kịp nhau là :
  48 : ( 60 – 40 ) = 2,4 ( giờ ) = 2 giờ 24 phút
  a ) Sau số giờ thì 2 xe gặp nhau là :
  8 giờ 12 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 36 phút
  b ) Chỗ gặp nhau cách A là :
  60 x 2,4 = 144 ( km )
  đáp số…
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là :
        $\text{8 giờ 12 phút – 7 giờ = 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ}$
    Lúc 8 giờ 12 phút , 2 xe cách nhau là :
        $\text{40 x 1,2 = 48 ( km )}$
    Thời gian để 2 xe đuổi kịp nhau là :
        $\text{48 : ( 60 – 40 ) = 2,4 ( giờ ) = 2 giờ 24 phút}$
    a ) Sau số giờ thì 2 xe gặp nhau là :
            $\text{8 giờ 12 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 36 phút}$
   b ) Chỗ gặp nhau cách A là :
          $\text{60 x 2,4 = 144 ( km )}$

  Trả lời

Viết một bình luận