Một đội công nhân phải sửa 2,4 km đường.Ngày thứ 1 đội đó đã sửa được 35% quãng,ngày thứ 2 đội sửa được 28% quãng đường. Hoir

Một đội công nhân phải sửa 2,4 km đường.Ngày thứ 1 đội đó đã sửa được 35% quãng,ngày thứ 2 đội sửa được 28% quãng đường. Hoirsau 2 ngày, đội công nhân còn phải sửa bn mét đường?

2 bình luận về “Một đội công nhân phải sửa 2,4 km đường.Ngày thứ 1 đội đó đã sửa được 35% quãng,ngày thứ 2 đội sửa được 28% quãng đường. Hoir”

 1. Ngày thứ nhất đội công nhân sửa được số ki – lô – mét đường là: 
  2,4 xx 35% = 0,84 (km)
  Ngày thứ hai đội công nhân sửa được số ki – lô – mét đường là: 
  2,4 xx 28% = 0,672 (km)
  Đội công nhân còn phải sửa số mét đường là : 
  2,4 – 0,84 – 0,672 = 0,888 (km) = 888 m
  Đáp số : 888 m.
  @Chris

  Trả lời
 2. Đổi 2,4km=2400m
  Ngày thứ 1 đội đó đã sửa được là:
  2400:100×35=840(m)
  Ngày thứ 2 đội đó đã sửa được là:
  2400:100×28=672(m)
  Sau 2 ngày, đội công nhân còn phải sửa số mét đường là:
  2400-840-672=888(m)
  Đáp số:888m đường

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới