Một hình tam giác có đáy là 6,8cm và diện tích là 27,2cm2. Tính chiều cao của hình tam giác đó.

Một hình tam giác có đáy là 6,8cm và diện tích là 27,2cm2. Tính chiều cao của hình tam giác đó.

2 bình luận về “Một hình tam giác có đáy là 6,8cm và diện tích là 27,2cm2. Tính chiều cao của hình tam giác đó.”

 1. Giải đáp:8cm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao của hình tam giác là :
  27,2xx2:6,8=8(cm)
  Đáp số :8cm 
  Vì công thức diện tích tam giác là :
  S=(axxh)/2
  a: Đọ dài đáy 
  h: Chiều cao
  => Để tính h 
  Ta có :Sxx2:a
  \color{green}{\text{~Bachira~}}

  Trả lời

Viết một bình luận