một trường tiểu học nhận về 240 thùng sữ trường đã phát cho các lớp 45%số sữa đó hỏi bao trường còn lại bao nhiêu thùng sữa

một trường tiểu học nhận về 240 thùng sữ trường đã phát cho các lớp 45%số sữa đó hỏi bao trường còn lại bao nhiêu thùng sữa
Viết một bình luận