a) 3,75 + 4,8 + 2,09 b) 12,46 + 57 + 4,9 Cái này là tính nha các bạn chứ không phải là tính thuận tiện đâu <

a) 3,75 + 4,8 + 2,09

b) 12,46 + 57 + 4,9

Cái này là tính nha các bạn chứ không phải là tính thuận tiện đâu

2 bình luận về “a) 3,75 + 4,8 + 2,09 b) 12,46 + 57 + 4,9 Cái này là tính nha các bạn chứ không phải là tính thuận tiện đâu <”

 1. a) 3,75 + 4,8 + 2,09
  = 3,75 + (4,8 + 2,09)
  = 3,75 + 6,89
  = 10,64
  b)  12,46 + 57 + 4,9
  = 12 + 1 + 0,36 + 57 + 0,1 + 3,9
  = 13 + 57 + 0,36 + 4
  = 70 + 0,36 + 4
  = 74,36
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới