$\text{Giá trị thích hợp của y để }$ $\text{0,4 x y = 6,8 x 1,2 là :y=….}$

$\text{Giá trị thích hợp của y để }$
$\text{0,4 x y = 6,8 x 1,2 là :y=….}$

2 bình luận về “$\text{Giá trị thích hợp của y để }$ $\text{0,4 x y = 6,8 x 1,2 là :y=….}$”

 1. Giải đáp:
   20,4
  Lời giải và giải thích chi tiết:0,4 x y =8,16
                                                 y =8,16 : 0.4
                                                  y =20,4

  Trả lời

Viết một bình luận