Tìm số tự nhiên X mà khi đem X chia cho 3 được 3,3 dư 0,1

Tìm số tự nhiên X mà khi đem X chia cho 3 được 3,3 dư 0,1

2 bình luận về “Tìm số tự nhiên X mà khi đem X chia cho 3 được 3,3 dư 0,1”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới