tính bằng cách thuận tiện nhất:0,25+9998+80/100+1/5+3/4 (mik đang cần gấp)

tính bằng cách thuận tiện nhất:0,25+9998+80/100+1/5+3/4 (mik đang cần gấp)

2 bình luận về “tính bằng cách thuận tiện nhất:0,25+9998+80/100+1/5+3/4 (mik đang cần gấp)”

 1.                        Giải đáp:
  0,25+9 998+$\frac{80}{100}$ +$\frac{1}{5}$ +$\frac{3}{4}$ 
  =$\frac{1}{4}$ +9 998+$\frac{1}{5}$ +$\frac{1}{5}$ +$\frac{3}{4}$ 
  =($\frac{1}{4}$ +$\frac{3}{4}$ )+($\frac{1}{5}$ +$\frac{1}{5}$ )+9 998
  =1+1+9 998
  =10 000
   

  Trả lời

Viết một bình luận