1) 2(x-5)-3(x+7)=14 2) 7(x-9)-5(6-x)= -6 +11 3) 7x -4 =20+3x 4) x+15=20 – 4x Giải giúp mik vs ạ !! Cảm ơn

1) 2(x-5)-3(x+7)=14
2) 7(x-9)-5(6-x)= -6 +11
3) 7x -4 =20+3x
4) x+15=20 – 4x
Giải giúp mik vs ạ !! Cảm ơn

1 bình luận về “1) 2(x-5)-3(x+7)=14 2) 7(x-9)-5(6-x)= -6 +11 3) 7x -4 =20+3x 4) x+15=20 – 4x Giải giúp mik vs ạ !! Cảm ơn”

 1. 1)2(x-5)-3(x+7)=14
  ⇒2x-10-3x-21=14
  ⇒2x-3x=14+10+21
  ⇒-x=45
  ⇒x=-45
  2)7(x-9)-5(6-x)=-6+11
  ⇒7x-63-30+5x=5
  ⇒7x+5x=5+30+63
  ⇒12x=98
  ⇒x=\frac{49}{6}
  3)7x-4=20+3x
  ⇒7x-3x=20+4
  ⇒4x=24
  x=6
  4)x+15=20-4x
  ⇒x+4x=20-15
  ⇒5x=5
  ⇒x=1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới