2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +… + 2 mũ 47 + 2 mũ 48 chứng minh tổng chia hết cho 7

2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +… + 2 mũ 47 + 2 mũ 48 chứng minh tổng chia hết cho 7

2 bình luận về “2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +… + 2 mũ 47 + 2 mũ 48 chứng minh tổng chia hết cho 7”

 1. Giải
  Tổng trên có số số hạng là :
  (48 – 1):1+1 = 48 (số) 
  Nhóm 3 số vào 1 nhóm , ta được :
  48 : 3= 16 (nhóm) 
  => Tổng đó là :
  (2+2^2+2^3) + … + (2^46 + 2^47 + 2^48)
  = 2(1+2+2^2)+ … + 2^46 . (1+2+2^2)
  = 2 . 7 + … + 2^46 . 7
  = 7(2+…+2^46) \vdots 7
  Vậy tổng đó chia hết cho 7 

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^47 + 2^48
  = ( 2 + 2^2 + 2^3 ) + ( 2^4 + 2^5 + 2^6 ) + ….. + ( 2^46 + 2^47 + 2^48 )
  = 1 * 14 + 2^3(2 + 2^2 + 2^3 ) + …. + 2^45(2 + 2^2 + 2^3)
  = 1 * 14 + 2^3 * 14 + …. + 2^45 * 14
  = 14*(1+2^3 + … + 2^45) \vdots 7 (đpcm)
  Vậy 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^47 + 2^48 \vdots 7
  ~nhungan~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới