a, (x+1)+(X+2)+(X+ 3)+(X+4)+……+(X+100) =5750 b, B = 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + 1/5^2 +……..+1/2021^2

a, (x+1)+(X+2)+(X+ 3)+(X+4)+……+(X+100) =5750
b, B = 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + 1/5^2 +……..+1/2021^2
Chứng minh B<1

2 bình luận về “a, (x+1)+(X+2)+(X+ 3)+(X+4)+……+(X+100) =5750 b, B = 1/2^2 + 1/3^2 + 1/4^2 + 1/5^2 +……..+1/2021^2”

 1. $a)(x+1)+(x+2)+(x+3)+…+(x+100)=5750$
  -> $100x+(1+2+3+…+100)=5750$
  -> $100x+5050=5750$
  -> $100x=700$
  -> $x=7$
  $b.B=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+…+\dfrac{1}{2021^2}$
  Ta có: $\dfrac{1}{2^2}<\dfrac{1}{1.2}$
  Tương tự: $\dfrac{1}{3^2} < \dfrac{1}{2.3} …. \dfrac{1}{2021^2}<\dfrac{1}{2020.2021}$
  -> $B<\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+…+\dfrac{1}{2019.2020}+\dfrac{1}{2020.2021}$
  $B<\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+…+\dfrac{1}{2019}-\dfrac{1}{2020}+\dfrac{1}{2020}-\dfrac{1}{2021}$
  $B<1-\dfrac{1}{2021}$
  $B<\dfrac{2020}{2021}<1$
  -> $B<1$ đpcm
  Chúc bạn học tốt !!!
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: +  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,  (x+1)+(x+2)+(x+3)+……+(x+100)=5750X+. (1+2+3+…+100)                  
  = 5750=> 1+2+3+…+100
  có số các số hạng là:(100-1):1+1=100
  số hạng :(100+1).100:2=5050
  =>: X+5050=5750 
  X     = 5750-5050 
  X     = 700
  Vậy x = 700
  b,B=1/2^2+1/^32+1/4^2+1/5^2+1/6^2+1/7^2+1/8^2  <   
  B=1/1.2+1/2.3+1/3.4+1/4.5+1/5.6+1/6.7+1/7.8
  B=1−1/8=8/8−7/8=1/8< 1

  Trả lời

Viết một bình luận