Bài 1 : Có bao nhiêu số trong phạm vi từ 1 đến 80 có bao nhiêu số chia hết cho cả 3 ; 4 ; 5 . Bài 2 : Có bao nhiêu số trong p

Bài 1 : Có bao nhiêu số trong phạm vi từ 1 đến 80 có bao nhiêu số chia hết cho cả 3 ; 4 ; 5 .
Bài 2 : Có bao nhiêu số trong phạm vi từ 1 đến 200 có bao nhiêu số chia hết cho cả 3 và 5

2 bình luận về “Bài 1 : Có bao nhiêu số trong phạm vi từ 1 đến 80 có bao nhiêu số chia hết cho cả 3 ; 4 ; 5 . Bài 2 : Có bao nhiêu số trong p”

 1. Bài 1 : 
  Ta có :
  3 = 3 
  4 = $2^{2}$ 
  5 = 5
  BCNN(3,4,5) = 3 . $2^{2}$  . 5
                       = 60
  Vậy trong phạm vi từ 1 đến 80 có 1 số chia hết cho cả 3;4;5.
  Bài 2 : 
  Ta có dãy số chia hết cho 3 và 5 :
  15 ; 30 ; 47 ; … 195.
  Có số số hạng là :
  ( 195 – 15 ) : 15 + 1 = 13 ( số )
  Đáp số :
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1 :
  Gọi các số đó là x ( x in N* | 1 ≤x ≤ 80 )
  Theo bài ra, ta có :
  x \vdots 3
  x \vdots 4
  x \vdots 5
  1 ≤ x ≤ 80
  => x in BC(3; 4; 5)
  Ta có :
  3 = 3
  4 = 2^2
  5 = 5
  => BCNNNN(3; 4; 5) = 3 . 2^2 . 5 = 60
  => BC(3;4;5) = B(60) = { 0; 60; 120; …. }
  => x in { 0; 60; 120; … }
  Mà 1 ≤ x ≤ 80
  => x = 60
  Vậy chỉ có 1 số thỏa mãn điều kiện đề bài
  Bài 2 :
  Gọi các số đó là x ( x in N* | 1 ≤ x ≤ 200 )
  Theo bài ra, ta có :
  x \vdots 3
  x \vdots 5
  1 ≤x ≤ 200
  => x in BC(3; 5)
  Ta có :
  3 = 3
  5 = 5
  => BCNNNN(3; 5) = 3 . 5 = 15
  => BC(3; 5) = B(15) = { 0; 15; 30; 45; 60; 75; 90; 105; 120; 135; 150; 165; 180; 195; 210; … }
  Mà 1 ≤ x ≤ 200
  => x = { 15; 30; 45; 60; 75; 90; 105; 120; 135; 150; 165; 180; 195 }
  Vậy có 13 số thỏa mãn yêu cầu đề bài

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới