Bài 1. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau đây: a) A = {0; 5; 10; 15;….; 100} b) B = {111; 2

Bài 1. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau đây:
a) A = {0; 5; 10; 15;….; 100}
b) B = {111; 222; 333;…; 999}
c) C = {1; 4; 7; 10;13;…; 49}

2 bình luận về “Bài 1. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau đây: a) A = {0; 5; 10; 15;….; 100} b) B = {111; 2”

 1. a ) Đặt trưng của mỗi phần tử là mỗi phần tử liên tiếp nhau hơn kém nhau 5 đơn vị và mỗi phần tử $\vdots$ 5
  b ) Đặt trưng của mỗi phần tử là đều $\vdots$ 111 và các số liên tiếp đều hơn kém nhau 111 đơn vị 
  c ) Mỗi phần tử liên tiếp hơn kém nhau 3 đơn vị 

  Trả lời
 2. a, Tập hợp A, mỗi phần tử hơn kém nhau 5 đơn vị.
  b, Tập hợp B, mỗi phần tử hơn kém nhau 111 đơn vị.
  c, Tập hợp C, mỗi phần tử hơn kém nhau 3 đơn vị .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới