Câu 5: Tính giá trị của biểu thức ( tính nhanh nếu có thể ). a, 27 . 34 + 27 . 66 b, ( -115 ) + ( -35 ) + 115 + ( -35 ) c, 15

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức ( tính nhanh nếu có thể ).
a, 27 . 34 + 27 . 66
b, ( -115 ) + ( -35 ) + 115 + ( -35 )
c, 156 { 2 . [ 36 + ( 4² – 13)]}

2 bình luận về “Câu 5: Tính giá trị của biểu thức ( tính nhanh nếu có thể ). a, 27 . 34 + 27 . 66 b, ( -115 ) + ( -35 ) + 115 + ( -35 ) c, 15”

 1. a)27·34+27·66
  =27·(34+66)
  =27·100
  =2700
  b)(-115)+(-35)+115+(-35)
  =[(-115)+115]+[(-35)+(-35)]
  =0+(-70)
  =-70
  c)156{2·[36+(4²-13)]}
  =156{2·[36+(16-13)]}
  =156{2·[36+3]}
  =156{2·39)
  =156·78
  =12168

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 27 . 34 + 27 . 66
  = 27 .(34+66)
  = 27.100
  = 2700
  b) (-115)+(-35)+115+(-35)
  = [(-115)+115]+[(-35)+(-35)]
  =0 + (-70)
  = -70
  c) 156{2.[36+(4^2-13)]}
  = 156 {2.[36+(16-13)]}
  =156{2.[36+3]}
  = 156 {2 . 39}
  =156 . 78
  =12168
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới