Khoảng 3 000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu hộ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10 thì đều còn dư ra 6 người. Hỏi chín

Khoảng 3 000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu hộ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10 thì đều còn dư ra 6 người. Hỏi chính xác có bao nhiêu người tham gia?

2 bình luận về “Khoảng 3 000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu hộ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10 thì đều còn dư ra 6 người. Hỏi chín”

 1. – Gọi x là số người tham gia ( x ∈ N* )
  – Mà họ xếp thành 7,8,9,10 hàng, có:
  7 = 7
  8 = 2^3
  9 = 3^2
  10 = 2 . 5
  BCNNN( 7,8,9,10 ) = 7 . 2^3 . 3^2 . 5 = 2520 ( người )
  => x ∈ B( 2520 ) = { 0; 2520; 5040; … }
  Mà khi xếp thì luôn dư ra 6 người
  => x ∈ { 6; 2526; 5046; … }
  Vì có khoảng 3000 người tham gia 
  Vậy x = 2526 người                  

  Trả lời
 2. Gọi số người tham gia là x(0<x<=3000,người)
  Ta có: x chia 7,8,9,10 đều dư 6 
  =>x-6\vdots7,8,9,10
  =>x-6 ∈ BC(7,8,9,10)={0;2520;5040;…}
  =>x∈{6;2526;5046;…}
  Mà 0<x<=3000
  =>x=2526 
  Vậy số người tham gia là 2526 người

  Trả lời

Viết một bình luận