Tìm hai số tự nhiên a và b biết: 17a = 5b và ƯCLN (a,b) = 25

Tìm hai số tự nhiên a và b biết: 17a = 5b và ƯCLN (a,b) = 25Viết một bình luận

Câu hỏi mới