Trong hộp có 1 bóng màu xanh và 7 bóng màu đỏ có kích thước giống nhau. Bình lấy ra đồng thời 2 bóng từ hộp. a

Trong hộp có 1 bóng màu xanh và 7 bóng màu đỏ có kích thước giống nhau. Bình lấy ra đồng thời 2

bóng từ hộp.

a. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

-An lấy được 2 bóng màu xanh

-An lấy được ít nhất 1 bóng màu đỏ.

b. Tính xác suất thực nghiệm để chọn được 5 bóng màu đỏ

1 bình luận về “Trong hộp có 1 bóng màu xanh và 7 bóng màu đỏ có kích thước giống nhau. Bình lấy ra đồng thời 2 bóng từ hộp. a”

 1. Giải đáp và giải thích các bước giải:
  a. Trong hộp chỉ có 1 bóng màu xanh, nên An lấy được 2 bóng màu xanh là không thể xảy ra.
      Trong hộp chỉ có 1 bóng màu xanh, và 7 bóng màu đỏ, nên An lấy được ít nhất 1 bóng màu đỏ (bóng còn lại màu xanh) hoặc 2 bóng đỏ, là điều chắc chắn xảy ra.
  b. Số trường hợp chọn được 5 bóng màu đỏ:
  n(A)=C_{7}^{5}=21
  Số trường hợp chọn được 5 bóng bất kì:
  n(Ω)=C_{8}^{5}=56
  Vậy xác suất thực nghiệm để chọn được 5 bóng màu đỏ:
  P(A)=\frac{n(A)}{n(Ω)}=\frac{21}{56}=\frac{3}{8}

  Trả lời

Viết một bình luận